Основним завданням стоматологічного факультету є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які мають високу фундаментальну, загальномедичну та професійну підготовку.

Навчання студентів стоматологічного факультету здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів МОН та МОЗ України, «Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 Охорона здоров’я, за спеціальністю 221 Стоматологія.

На стоматологічному факультеті створена достойна матеріально-технічна база, яка забезпечує умови підготовки фахівців зі спеціальності «Стоматологія». Клінічні кафедри факультету розташовані у власних навчальних корпусах, обладнанні сучасними стоматологічними установками. Створено два навчально-практичні центри симуляційного навчання для студентів-стоматологів.

У вересні 2017 року введено в дію ще один фантомний стоматологічний клас на 14 робочих місць, в якому майбутні стоматологи відпрацьовують практичні навички. На встановлених фантомах можна зімітувати терапевтичний, ортопедичний, хірургічний та дитячий прийоми, а викладачі допомагають детально розібрати кожну ситуацію. Виконання практичних завдань у фантомному класі максимально наближена до реальних умов роботи лікаря-стоматолога. У новому фантомному класі практичні заняття проводять викладачі кафедр дитячої та ортопедичної стоматології.

Виконання практичних завдань у фантомному класі

Клас обладнаний також сучасною мультимедійною системою

Робота на стоматологічному місці у фантомному класі відповідає тим реаліям, в яких працює лікар-стоматолог. Під час заняття викладач аналізує всі помилки і дає практичні рекомендації. На кожну помилку студента обладнання відразу реагує, тому навчання в цих класах максимально сприяє практичному вдосконаленню майбутніх лікарів. Клас обладнаний також сучасною мультимедійною системою. Окрім того, для вдосконалення, відшліфування своїх практичних навичок, створено умови для самостійної позааудиторної роботи. Після відпрацювання майстерності в фантомному класі, студентам значно легше буде працювати з пацієнтами.

Кафедри факультету впроваджують нові навчальні методики та програми з метою удосконалення навчального процесу. Відповідно до робочих програм колективами кафедр підготовлені методичні вказівки, банки тестових завдань, матеріали підготовки до лекцій та практичних занять.

Навчально-методичні комплекси з дисциплін розміщені у СДО Moodle.

Для підготовки студентів до практичної діяльності введені лінії практичних навичок-матрикули, що є хорошим стимулом для студентів щодо засвоєння вмінь. Підсумком засвоєння практичних навичок є об’єктивний структурований клінічний іспит. Згідно Положення, ОСКІ є допуском студентів до екзаменаційної сесії.

Атестація за освітньо-професійною програмою підготовки за спеціальністю «Стоматологія» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється згідно Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» та складається з таких компонентів:

  • інтегрований тестовий іспит «КРОК», який оцінює відповідність якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти і проводиться Центром тестування при МОЗ України; іспит з англійської мови професійного спрямування, який оцінює компетентність студента з володіння професійною англійською мовою і проводиться Центром тестування при МОЗ України;

  • об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який оцінює готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі і проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.

Засвоєння практичних навичок

Комплексний практично-орієнтований держаний іспит